ADA
Publications
 • Azərbaycan qəzeti - I cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - II cild

  “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki materiallar Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin bilavasitǝ tarixini ǝks etdirir. Günümüzdǝ xüsusi ǝhǝmiyyǝt kǝsb edǝn Qarabağ, Zǝngǝzur bölgǝlǝrinǝ dair materiallar oxucularda böyük maraq doğuracaqdır. The materials in "Azerbaijan" newspaper directly reflects the history of the Azerbaijan Democratic Republic. The materials about Karabakh and Zangazur regions which of are particular importance in these days will surely make readers interested.

 • Azərbaycan qəzeti - III cild

  Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ Azǝrbaycan Hökumǝtinin qǝrarları, Parlament üzvlǝrinin çıxışları, paytaxtda vǝ bölgǝlǝrdǝ baş verǝn hadisǝlǝrin tǝfǝrrüatları, müxtǝlif tǝhlillǝr, xatirǝlǝr öz ǝksini tapıb. On the pages of the newspaper, the decisions of the Government of Azerbaijan, the speeches of the members of the Parliament, the details of the events in the capital and the regions, various analyses, memories were reflected.

 • Azərbaycan qəzeti - IV cild

  İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında 443 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur. From September 15, 1918 to April 28, 1920, 443 issues of the "Azerbaijan" newspaper were published, while the first four issues were published in Ganja and others in Baku. The editors of the newspaper were prominent intellectuals at different times, such as Jeyhun bey Hajibeyli, Shafi bey Rustambeyli, Uzeyir bey Hajibeyli and Khalil Ibrahim.

 • Azərbaycan qəzeti - V cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - VI cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ hǝyata keçirilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti (1918-1920) külliyyatının nǝşrinǝ (20 cildliyǝ) paralel olaraq, bu seriyada bǝzi şǝxsiyyǝtlǝrin fǝaliyyǝtini yaxud müǝyyǝn vacib mövzuların işıqlandırılmasını oxucuların diqqǝtinǝ toplu bir halda tǝqdim etmǝyi nǝzǝrdǝ tutur. In parallel with the publication of the full corpus of "Azerbaijan" newspaper (1918-1920), which was initiated and supported by ADA University, this series is intended to bring to the collective attention of the readers the activity of particular individuals or coverage of certain significant topics.

 • Azərbaycan qəzeti - VII cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - VIII cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • "Azərbaycan Yazıları" seriyası

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ hǝyata keçirilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti (1918-1920) külliyyatının nǝşrinǝ (20 cildliyǝ) paralel olaraq, bu seriyada bǝzi şǝxsiyyǝtlǝrin fǝaliyyǝtini yaxud müǝyyǝn vacib mövzuların işıqlandırılmasını oxucuların diqqǝtinǝ toplu bir halda tǝqdim etmǝyi nǝzǝrdǝ tutur. In parallel with the publication of the full corpus of "Azerbaijan" newspaper (1918-1920), which was initiated and supported by ADA University, this series is intended to bring to the collective attention of the readers the activity of particular individuals or coverage of certain significant topics.

 • Vətən dili

  Nəşrindən 140 il keçsə də, yaşından asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan hər kəs bir çox folklor nümunələrimizin orijinal formada bir yerə toplandığı bu kitabla yaxından tanış olmalı, ondan əcdadımızın hikmətini, Vətən eşqini duymalıdır. Although 140 years have passed since its publication, regardless of age, everyone who considers themselves Azerbaijani should familiarize themselves with this book in which numerous examples of our original forms of folklore are collected and feel the wisdom of our ancestors and love for motherland from this book.

 • Liberated Karabakh

  This book is being published on the first anniversary of the end of the Second Karabakh War. The book delivers rigorously-crafted chapters examining a wide spectrum of topics including but not limited to, strategic implications of liberation of Karabakh, reconciliation of Azerbaijanis and Armenians, and rebuilding of post-conflict areas. The aim is to gather diverse perspectives and fresh ideas from ADA faculty members as well as others affiliated with the University that may be useful for readers in conceptualizing the regional updates.

 • Baku Dialogues: Vol. 6. #4

  Baku Dialogues is ADA University’s flagship English‑language quarterly journal. The publication’s subtitle is Policy Perspectives on the Silk Road Region. The intended audience of Baku Dialogues is diverse: national, regional, and international policymakers, diplomats, officials, legislators, commentators, thought leaders, journalists, business executives, think‑tankers, academics, scholars, and students. The journal's sole acceptance of responsibility is the provision of a forum dedicated to intellectual discussion and debate.

 • Али Мардан бек ТОПЧИБАШЕВ - Журналистская деятельность. 1898-1914, 1-ый том

  В четвертом томе избранных произведений выдающегося государственного и общественного деятеля Азербайджана А.М.б. Топчибашева (1865–1934) представлены документы и материалы, отражающие эмигрантский период его деятельности, которые проливают свет на многие важнейшие аспекты его жизни в Западной Европе. Кроме того, в книге дана полная опись его архива, хранящегося в Париже. Книга рассчитана на историков, политологов, журналистов, а также широкий круг читателей.

 • Али Мардан бек ТОПЧИБАШЕВ - Общественно-политическая деятельность. 1894-1918, 2-ой том

  Во второй том избранных произведений выдающегося государственного и общественного деятеля Азербайджана А.М. Топчибашева (1863–1934) включены его выступления, речи, переписка в 1894–1918 гг. В этих текстах отражены разнообразные проблемы азербайджанского общества переломного периода его истории, на фоне которых раскрывается общественно-политическая деятельность А.М. Топчибашева. Книга рассчитана на историков, политологов, журналистов, а также широкий круг читателей.

 • Али Мардан бек ТОПЧИБАШЕВ - Государственническая деятельность. 1918-1920, 3-ий том

  В третьем томе избранных произведений выдающегося государственного и общественного деятеля Азербайджана А.М. Топчибашева (1865­-1934) собрана его переписка с правительством и различными учреждениями Азербайджанской Республики, с представителями европейских стран и США, различных международных структур, а также записи его бесед, протоколы и отчеты возглавляемой им дипломатической делегации на Версальской конференции. Книга рассчитана на историков, политологов и для широкого круга читателей.

 • Али Мардан бек ТОПЧИБАШЕВ - Эмигрантская деятельность. 1920-1934, 4-ый том

  В четвертом томе избранных произведений выдающегося государственного и общественного деятеля Азербайджана А.М.б. Топчибашева (1865–1934) представлены документы и материалы, отражающие эмигрантский период его деятельности, которые проливают свет на многие важнейшие аспекты его жизни в Западной Европе. Кроме того, в книге дана полная опись его архива, хранящегося в Париже. Книга рассчитана на историков, политологов, журналистов, а также широкий круг читателей.

 • Azerbaijan as a Regional Hub in Central Eurasia

  The present study is the result of a year‐long research project commissioned by the Azerbaijan Diplomatic Academy (current ADA University) as part of its “Azerbaijan 2025” series. The question of envisaging the future of Azerbaijan and the region of which it is part has been at the heart of this study, thus, its main focus is on transportation, logistics and issues associated with non‐oil sector development such as Free Economic Zones (FEZ).

 • Beyond the resource curse

  Energy security is a fundamental challenge for major energy- exporting states. Most policymakers and many academics think of energy security solely in terms of the interests of energy importers. However, the constant volatility in energy prices and the permanent uncertainty of supply and consumption trends create energy security challenges for both importers and exporters. Beyond the Resource Curse examines a number of the challenges to energy exporting states that emanate from this volatility and studies the various influences of oil and gas revenue on exporting states.

 • Azerbaijan In Global Politics: Crafting Foreign Policy

  This book is dedicated to the 90th anniversary of Azerbaijan's Diplomatic Service. This volume, aimed at analyzing the challenges, efforts and achievements of Azerbaijan's foreign policy and charting a course for the future will give a better understanding of Azerbaijan's regional and international role and position to a global audience.